MCC Feszt - Általános részvételi szabályzat

MCC Feszt - Általános részvételi szabályzat

1. Bevezető rendelkezések

 • Jelen általános részvételi szabályzat tartalmazza a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (székhely: 1016 Budapest, Somlói út 49-53., nyilvántartási szám: 01-01-0006421,a továbbiakban: Szervező) által szervezett MCC Feszten (a továbbiakban: fesztivál) résztvevő látogatók (továbbiakban: Látogató(k)) részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Szervező és a Látogatók (a továbbiakban együtt: Felek) között a belépők (MCC Feszt Pass) megvásárlása révén keletkező jogviszonyból eredő fontosabb jogokat és kötelezettségeket. A részvételi szabályzat a Ptk. (2013. évi V. tv.) terminológiája szerinti általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, így ha bármilyen jogszabály vagy a Szervező által kiadott dokumentum a Látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, úgy ez alatt jelen dokumentumot kell érteni. 
 • Az MCC Feszt egy speciális körülmények között megrendezett részben ingyenes fesztivál, amelyen a programok nagy része Esztergom közterületein kap helyet. Az MCC Feszt fizetős programjai a Helischer József út, Gőzhajó utca sarkán helyet kapó Party Arénában kerülnek megrendezésre. 
 • A Látogatók saját felelősségükre vehetnek részt a fesztivál programjain.
 • Az Esztergomba érkező olyan Látogatókkal, akik a belépővel látogatható programokon nem kívánnak részt venni, így nem vásárolnak MCC Feszt Passt, a Szervező nem kerül jogviszonyba. 
 • A hatályos ÁSZF a http://www.mccfeszt.hu/ oldalon hozzáférhető, továbbá a fesztivál alatt az összes jegyárusító és információs pontnál megismerhető. Kérjük, hogy amennyiben MCC Feszt Passt vásárol, annak megvásárlása előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et, mivel az MCC Feszt Pass karszalag felhelyezésével elismeri annak megismerését, és magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF-ben foglaltakat.
 • Az MCC Feszt programjain résztvevő Látogatótudomásul veszi, hogy róla, mint a fesztivál résztvevőjéről videofelvétel vagy fotó készülhet. 
 • A Felek közötti jogviszony tartalma

2. A Szervező a Látogató részére az MCC Feszt Pass megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a Party Aréna programjain.

Az egyes programokon – függetlenül attól, hogy ezek fizetősek vagy ingyenesek – az adott helyszínek befogadó képességének, valamint a mindenkor hatályos és érvényben lévő COVID rendelkezéseknek megfelelő létszámban vehetnek részt a Látogatók. A maximális létszám elérése esetén a szervező jogosult megtagadni további Látogatók beengedését a program helyszínekre.

3. MCC Feszt Pass

 • Az MCC Feszt Passról a Szervező a honlapon és a jegyárusító és információs pontokon ad tájékoztatást. 
 • A belépő megvásárlását követően a karszalag testesíti meg a belépőhöz fűződő jogokat és kötelezettségeket. 
 • Ellopott, elhagyott, sérült karszalagot a Szervező nem pótol. A karszalag másra át nem ruházható, a sérült (pl. átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű vagy a kézfejen áthúzható) karszalag érvénytelen.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

 •  A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy az MCC Feszt programjainak helyet adó helyszíneken a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően viselkednek.
 • A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik az MCC Feszt szellemiségébe.
 •  A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők az MCC Feszt program helyszínein hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, ingyenesen hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvétel készítés és felhasználás kapcsán a Látogatók nem jogosultak semminemű igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.
 • A Látogatók számára mentőszolgálati jelenlét és orvosi ügyelet biztosított, amelynek helyszíne a Széchenyi téren található.
 • A Szervező kifejezetten fenntartja magának a programváltoztatás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.
 • A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatónak okoznak.
 • A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa az MCC Feszt egyes programhelyszínein okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve más Látogatónak, egyéb jogalanyoknak.
 • A Szervező értékmegőrzőt biztosít, a Látogatók itt helyezhetik el értékeiket. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség az értékmegőrzés igénybevétele nélkül a fesztiválra behozott látogatói dolgokban bekövetkezett kárért. Az értékmegőrző egy helyszínen található: a Party Arénánál. A szolgáltatás a Szervező által meghatározott nyitvatartási időben érhető el. 
 • A Látogató tudomásul veszi, hogy kutyát kizárólag szájkosárban és pórázzal hozhat a közterületnek minősülő programhelyszínekre, az érvényes jogszabályi keretek között. A Party Arénába tilos kutyát, vagy más háziállatot bevinni.
 • A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következtében kialakult vírushelyzet „előre nem látható oknak”, azaz vis maiornak nem minősül, így a Látogató a járványra hivatkozva sem jogosult a megvásárolt belépő visszaváltására. 

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a járványügyi helyzethez kapcsolódó állami vagy hatósági előírásra, jogszabályi rendelkezésre vagy hatósági ajánlásra tekintettel a fesztivál nem tartható meg, úgy ezt a szerződés lehetetlenülésének tekintik, így a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, továbbá a Felek tudomásul veszik, hogy ebben az esetben a lehetetlenné válásért egyik fél sem felelős, valamint kártérítés címén nem jogosultak igényt támasztani egymással szemben. Szervező egyoldalúan jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a fesztivál bármilyen okból, akár a Szervező döntése alapján elmarad, mely esetben a Látogató kártérítés címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben.

Felek rögzítik, hogy Szervező a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében jogosult a Látogatótól védettséget igazoló okmányt kérni, annak bemutatását előírni a fesztiválra való belépést megelőzően. Amennyiben a Látogató védettségét nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni Szervező felé, úgy Szervező jogosult megtiltani a fesztiválra történő belépést azzal, hogy Látogató sem kártérítés, sem a belépő árának visszatérítése címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben. Látogató kötelezettséget vállal arra, hogy a járványügyi hatósági ajánlásokat és intézkedéseket – különösen maszkviselés és távolságtartás – maradéktalanul betartja. Amennyiben ezen kötelezettségét Látogató megszegi, úgy Szervező jogosult azonnali hatállyal a szerződést megszüntetni és a Látogatót a fesztivál területéről kitiltani azzal, hogy Látogató sem kártérítés, sem a belépő árának visszatérítése címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben.

5. Kártya haszálat

 • A rendezvényen kiváltott kártya egy elektronikus utalvány kártya. A kártya átvétele a kibocsátó (Hellopay Zrt.) ÁSZF-jének elfogadását jelenti. Az ÁSZF megtalálható a www.hellopay.hu oldalon. A kártya a Hellopay Zrt. tulajdonát képezi. A megtalált kártyát kérjük a bármelyik Hellopay partnernél leadni.

6, Záró rendelkezések

 • Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szervezőre és a Látogatókra. Az ÁSZF időbeli hatálya a fesztivál időtartamára terjed ki. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani.
 • Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv.) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2021. június 1.

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

 

 

Mathias Corvinus Collegium 2024. Minden jog fenntartva.